Tool box details
Danışman
Rating 0.0
Yıldız Çiftçi
04/21/2020

Merhaba arkada?lar bugün sizlere içinde bulundu?um bir proje hakk?nda biraz bilgi verece?im ve benim cevaplar?m?n yetersiz kalmas? durumunda payla?t???m ba?lant?y? izleyebilirsiniz sizi daha çok tatmin edebilir.

Uluda? Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Ayn? Gökyüzüne Bak?yoruz ekibiyle iki haftada bir suça sürüklenmi? çocuklar?n bulundu?u cezaevine gidip onlarla vakit geçiriyorduk.Oradaki amac?m?z onlara suçlu gözüyle bakmad???m?z? göstererek onlara kendilerini de?erli hissettirmek ve birlikte çe?itli atölyeler yap?p güzel vakit geçirmekti.

Evet arkada?lar suçlu çocuk yoktur suça itilmi? çocuk vard?r.Elinde iki tercih vard? yapmak ve yapmamak ama o elinde bulundu?u ?artlar,çevresi,ailesi taraf?ndan yapmak olan? seçti ama bu onun suçu de?ildi.

O yüzden cezaevine giren çocuklara birer suçlu gözüyle o bir hiçmi? gözüyle bakmamam?z gerekir.Onlar? tekrardan topluma kazand?rmam?z gerekir.

Yine sorular?n?z olursa benimle ileti?ime geçebilirsiniz.

Görü?mek üzere...

 

Related Video